ஆசார்யர் ஸ்ரீ முதலியாண்டான் ஸ்வாமி

 

Untitled

அடியேனின் பரம்பரை

1 பரன் – பரை –
2 சேயோன் – திருமலை ஸ்ரீநிவாசன் ஐயங்கார் சேயோள் – திருவேங்கடம்
3 ஓட்டன் – ரெங்கசாமி ஐயங்கார் ஒட்டி – அலமேலு
4 பூட்டன் – ராகவன் ஐயங்கார் பூட்டி – ஸ்ரீரெங்கநாயகி
5 பாட்டன் – கோவிந்தன் ஐயங்கார் பாட்டி – லக்ஷ்மி
6 அப்பன் – ஸ்ரீதரன் ஐயங்கார் அம்மா – ரெங்கநாயகி
7 அடியேன் – சத்ய நாராயணன் (அ) ஸ்ரீராம் துணைவி – மீரா (அ) பத்மாவதி
8 மகள்கள் – 1) வசுந்தரா (அ) ரெங்கஸ்ரீ         2) ஸுபத்ரா (அ) ஸ்ரீ லக்ஷ்மி
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s